Onze visie

Visie

Pasform bouwt aan een inclusieve samenleving. Een samenleving in verbinding waar iedereen een waardevolle plek heeft, talenten van mensen gezien worden, mensen tevreden leven, leren en creëren en waardering vanzelfsprekend is.

Pasform bouwt aan een inclusieve samenleving vanuit haar expertise in het empoweren van personen met een verstandelijke beperking. In een inclusieve en superdiverse samenleving is iedereen betrokken, daarom nemen wij iedereen op in onze doelgroep, iedereen mee aan boord.

Dit beleidsplan is tevens ook ons bouwplan. Als sociaal culturele organisatie en als architect realiseren wij onze doelen via sociaal culturele praktijken. Deze praktijken staan garant voor een goede fundering. Ze laten mensen hun talenten ontdekken, hun leefwereld verruimen en groeien in volwaardig burgerschap. De kansengroep empoweren is de dynamiek voor extra mogelijkheden voor ontmoeting, voor verbinding en participatie. Daarvoor kunnen wij rekenen op deskundige en gemotiveerde medewerkers, bestuur en partners. Ook de personen met een beperking zijn mede-eigenaar in dit proces. Deelnemers, o.a. vanuit onze opleiding ervaringsdeskundige, ondersteunen wij in een actieve rol in dit inclusie-plan.

We kiezen voor een levend bouwwerk, volgens wensen en maatschappelijke relevantie. Vanuit de leer- en cultuurfunctie zetten wij mensen, groepen, organisaties en de samenleving in beweging en geven deze mee vorm. Vastberaden en doelgericht gaan wij in dialoog met een diverse mix van partners. Samen bouwen werkt effectiever en maakt het bouwwerk sterker!

Pasform is een lerende organisatie en steeds zelf in beweging. We zijn kritisch: we beogen een duurzame en daadwerkelijke inclusie! Als architect zijn wij ook innovatief. Wij creëren innovatieve leercontexten, willen mensen bereiken die weinig participatiekansen hebben en introduceren nieuwe methodieken. Het labo heeft daarom een cruciale plaats in ons plan.

Pasform is krachtig in het stimuleren tot leren, groei en verandering. Levensbreed en levenslang organiseren wij aangepaste leercontexten voor personen met een beperking en inclusieve groepen. Inclusief als kan, exclusief waar nodig.

Kunst en cultuur zijn uitingen van ons plan, en maken er ook deel van uit. Cultuurcreatie is een uitstekend middel om jezelf te uiten, om dialoog te openen, om ervaringen te delen, om betrokkenheid en waardering te prikkelen. Cultuur creëren en cultuur beleven fungeren naast cultuureducatie als hefboom tot participatie en mede-eigenaarschap in onze superdiverse samenleving.


Groei en verandering mogelijk maken

Figuur 1: Spiraal van groei en verandering

Vanuit de waarderende cultuur binnen Pasform stimuleren wij, via leren, creëren en beleven, persoonlijke groei en verandering als individueel proces én als groepsproces.

Samen bouwen wij aan een cultuur van volwaardig burgerschap binnen een daadwerkelijke en duurzame inclusieve samenleving.

Pasform kiest voor de leer- en cultuurfunctie. Leren van en over cultuur in een cultuur van leren. Onlosmakelijk zijn zij met elkaar verbonden zoals in het groeimodel van cultureel zelfbewustzijn volgens Cultuur in de Spiegel. Beleven staat voor zintuiglijk ervaren, creëren is de uiting van verbeelden, en leren verwijst naar analyseren en conceptualiseren.

Pasform kiest voor de spiraal, als oeroud en toch springlevend symbool. Het toont de dynamiek van leven en verbinden, van loslaten van het vertrouwde en weer verder gaan. En die ambitie leggen wij in onze werking en in de samenleving; verbinden, kritisch reflecteren en experimenteren met het nog niet vertrouwde.

Een spiraal sluit zich niet, een spiraal is ondernemend en betrokken.

Waarden

Figuur 2: Waarden als fundamenten voor een inclusieve samenleving

Ondernemend:

Pasform kijkt vooruit, creëert kansen en onderzoekt opportuniteiten. Ondernemen doen we samen in mede-eigenaarschap met onze doelgroep. Samen zetten wij dromen om in projecten en brengen deze tot leven. Ondernemen vraagt een innovatieve en flexibele houding, een kritische kijk, bewust handelen, deskundigheid, methodiekontwikkeling, passende logistiek en samenwerking. Binnen Pasform is zowel het proces als het resultaat belangrijk. Doorheen het proces wordt het resultaat versterkt, vanuit het resultaat worden nieuwe processen op gang gebracht.

Betrokken:

Pasform bouwt in betrokkenheid haar werking uit, met de goesting om de andere te ontmoeten en zich in te zetten voor de deelnemers, de samenleving en de medewerkers. Door in relatie te gaan, leer je de ander kennen, kan je leren van elkaar, betrokkenheid en solidariteit verhogen.

  • Wie zijn wij = jij & ik
  • Wat zijn onze talenten
  • Wat zijn onze verwachtingen
  • Wat kunnen wij voor elkaar doen
  • Wat kunnen wij van elkaar leren
  • Hoe geven wij de samenleving vorm

Waarderend:

Vanuit een waarderende houding interacteren wij met onze deelnemers, onze collega’s en onze partners. Pasform erkent de persoon in wie hij is, in zijn talenten, zijn ondersteuningsvragen en zijn keuzes. Pasform is de motor om mensen te laten schitteren en om individu en samenleving bewust te laten groeien tot een waarderende inclusieve samenleving.