Onze visie

SOCIAAL CULTUREEL HANDELEN:

Personen die sociaal-cultureel handelen, delen (bewust of onbewust) een welbepaalde manier van denken, interveniëren of aanwezig zijn. Sociaal-cultureel handelen gaat over het doelbewust interageren met je nabije omgeving, een gemeenschap op de ruimere samenleving. Sociaal-cultureel handelen gebeurt vanuit een perspectief op zowel persoonlijke ontplooiing als op maatschappelijke verandering in relatie tot het vormgeven aan een democratische, duurzame en solidaire samenleving. Je kan sociaal-cultureel handelen als individu, als vrijwilliger of als professional. (bron : Socius)

SOCIAAL-CULTURELE METHODIEK:

Het decreet van 2 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk bepaalt het begrip 'sociaal-culturele methodiek' als volgt:

"Een sociaal-culturele methodiek is een wijze van denken en handelen die gesteund is op reflectie, ervaringsdeskundigheid en wetenschappelijke inzichten. Die methodiek wordt door diverse organisaties en hun vrijwillige en professionele medewerkers gebruikt om individuen en groepen aan te spreken en te activeren in één of meerdere bestaansdimensies en in hun diverse leefsituaties. Deze bestaansdimensies kenmerken de mens als zin- en waardenzoeker, als kennisverwerker, als vaardige actor of creatieve explorator, als cultuurschepper en sociaal wezen. Als doelstellingen staan het ontwikkelen van een eigen identiteit, het bevorderen van sociale integratie en maatschappelijke participatie en de opbouw van een democratische, duurzame en inclusieve samenleving voorop. Daartoe worden op bewuste en doordachte wijze open kansen geschapen die uitnodigen tot ontmoeting en informeel leren.

Er worden processen van kritische bewustwording, reflexieve verantwoording en persoonlijke bekwaming gestimuleerd.

Er wordt aangezet tot de ontwikkeling van sociale, culturele en communicatieve competenties en de vorming van sociale netwerken en culturele symbolen. In het scheppen en benutten van deze kansen zijn de betrokken personen en groepen actieve 'deelnemers' met wie de medewerkers in dialoog treden over de concrete doelen en de aanpak."