Toegankelijkheid

Skip to main content

Bestuursorgaan
& Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering en het Bestuursorgaan
maken toekomstgerichte keuzes

De Algemene Vergadering van Pasform vzw telt 8 leden.

Zij is inspirerend, sturend, toezicht houdend en controlerend en ziet toe op de verantwoordelijkheden binnen de werking en draagt de eindverantwoordelijkheid. In 2021 vergaderde zij twee maal, in 2022 was dat drie maal.

Op de agenda staat onder andere de boekhouding en de begroting en de impact hiervan op de werking, de wettelijke verplichtingen, afspraken binnen goed bestuur en de ledenlijst. Inhoudelijke besprekingen werden gevoerd over de impact en doorstart na corona, de concretisering van doelen, rollen en functies, de realisaties en planning met betrekking tot missie en visie. Ook de inzet van de medewerkers en de arbeidstijd wordt opgevolgd.

De Algemene Vergadering besliste begin 2022 te investeren in uitbreiding van de arbeidstijd, bovenop de mogelijkheden van de structurele subsidie. Daarvoor wil zij de opgebouwde reserves vanuit de corona-jaren inzetten.

Doel is om de werking een boost te geven en nog meer impact te realiseren vanuit onze missie in empowerment, mede-eigenaarschap en inclusie. Ook zal hiermee de landelijke spreiding meer gewaarborgd worden en het bereiken van nieuwe doelgroepen.

Binnen de algemene vergadering werden 4 bestuurders gekozen.

Het bestuursorgaan is inspirerend, sturend, toezicht houdend en controlerend naar het dagelijks bestuur en voorbereidend voor de algemene vergadering. In 2021 vergaderde zij vier maal, in 2022 vergaderde zij 6 maal. De hogerstaande agendapunten van de algemene vergadering werden op het bestuursorgaan voorbereid. De financiële situatie wordt uitgebreid opgevolgd.

Het medewerkersbeleid werd er meermaals besproken waaronder personeel uit dienst en nieuwe aanwervingen, nieuw intern overlegstructuur en welzijn op het werk. Binnen de inhoudelijke werking werd expliciet ingegaan op de evolutie binnen de theateracademie, de realisatie van de werking in spreiding over Vlaanderen, de bekendmakingscampagne, het digitaal werken met de deelnemers, het realiseren vanmede-eigenaarschap en inclusieve activiteiten.

De directeur staat in voor het dagelijks bestuur. Zij is aanwezig op de algemene vergadering en het bestuursorgaan. Zij verstrekt de nodige informatie en voert de beslissingen uit. Tussentijds zijn er met de voorzitter regelmatig overleggen, telefonisch of fysiek, om aspecten binnen de werking en de financiën door te spreken, te evalueren en te beslissen.

Voorstelling van het bestuur

Leden van de Algemene Vergadering

 • Alain De Groote
  directeur van Rodea, maatwerkbedrijf in Sint-Genesius-Rode

 • Mediander vzw
  netwerkorganisatie actief in zorg, onderwijs en begeleiding van personen met een beperking, vertegenwoordigd door Ann De Winter, coördinator

 • Hilde Van Goethem
  directeur van Huis in de Stad vzw, zorgorganisatie voor wonen, begeleiden en dagbesteding van personen met een beperking in Tienen

 • Covida vzw
  zorgorganisatie voor wonen, begeleiden en dagbesteding voor kinderen en volwassenen met een beperking in Limburg, vertegenwoordigd door Martien Fabry en Ilse Mortelmans, pedagogisch verantwoordelijken

 • Ria Van Asch
  directeur van Avansa Mechelen. Zij nam ontslag als lid van de algemene vergadering op 18 maart 2022 naar aanleiding van haar pensioen.

 • Blankedale vzw
  maatwerkbedrijf in Tienen met mandaat aan Luc Govers, directeur

 • Begeleid Wonen Tienen vzw
  met mandaat aan Ann Berwaerts, directeur

 • Daniëlla Deckers
  bestuurder van de Markgrave vzw, zorgorganisatie voor woon- en dagondersteuning, begeleiding, opleiding en revalidatie voor blinden en slechtzienden

 • Bernadette Houdart
  directeur van de graduaatsopleidingen UCLL Heverlee. Zij is toegetreden op 16 maart 2023.

In het beheersorgaan zetelen

 • Luc Govers (voorzitter)
 • Ann Berwaerts (penningmeester)
 • Daniëlla Deckers
 • Bernadette Houdart